Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historie

Školní vzdělání má v naší obci dávnou tradici. Podle A. Ugwitze byla v Ženklavě škola již v letech 1560 – 1622, kdy v této protestantské osadě působili luterští pastorové. Ta pravděpodobně zanikla během třicetileté války. Roku 1704 se připomíná v Ženklavě učitel (Schulmeister) Hans Grassmann (otec Andrease Grassmanna, pozdějšího biskupa obnovené Jednoty bratrské v Berlíně), který vyučoval v domě č. 54. Grassmann byl také obecním písařem a kostelníkem. Kolem let 1760 – 1780 se vyučovalo v domě č. 86. V době po Grassmannovi byli jako učitelé uváděni Hoffmann, Köller, Tinkler. Jednalo se většinou o vysloužilé nebo invalidní vojáky, kteří vedle samotného vyučování dětí ještě provozovali svoje řemeslo nebo obdělávali pole.

O úředním školství a vyučování v obci můžeme hovořit teprve od roku 1786. V tomto roce byla vystavěna první školní budova – dům č. 3. Jako první úředně zaměstnaný učitel zde působil jistý Tachtler. Jako další učitelé zde působili : Trojan, Vinzenz Jakob (1823-1868), Josef Heller (do r. 1872) a od r. 1873 Anton Hrubý. Kvůli narůstajícímu počtu žáků byla obec nucena v roce 1874 vystavět novou školní budovu (č. 144)- za 12.000 zl. V roce 1877 byla rozšířena o druhou třídu a prvním řídicím učitelem se stává Alois Beier z Nového Jičína. V roce 1880 bylo zavedeno vyučování ručních prací, r. 1902 byla II. třída rozšířena o paralelní oddělení a od začátku školního roku 1903/04 byla zřízena III. třída.

V roce 1922 byla provedena oprava školní budovy č. 144. Renovační práce provedla novojičínska stavební firma „Czeike u. Wondra“ za 150.000 Kč. O rok později obec zřídila německou obecnou mateřskou školu. K tomuto účelu si pronajala jednu místnost v domě č. 160 ve kterém se také nacházela (od r. 1920) jednotřídní česká menšinová škola. V témže roce obec zakoupila pozemek mezi hřbitovem a okresní silnici, patřící kostelu, na kterém bylo zřízeno dětské a sportovní hřiště.
V roce 1926 byla vystavěna přímo naproti staré školy (č.144) – nová, velká, nádherná škola za cenu 1,2 mil. Kč. Od roku 1930 je v obci německá mateřská školka (44 dětí), čtyřtřídní německá obecní škola (126 dětí) a 4-třídní česká menšinová škola. Jako řídicí učitelé působili v Ženklavě : v letech 1877 – 1907 Alois Beier (nar. Gerlsdorf), 1907 – 1919 Stephan Hahn (nar. Deutsch-Jassnik), 1920 – 1928 Leo Schichor (nar. Tyrn), 1928 – 1934 Laurenz Holik, 1934 – 1945 Rudolf Sponar (nar. Freudenthal).

České školství :
Až do roku 1918 existovala v obci jen německá obecná škola, kterou ale navštěvovalo i několik dětí z českých rodin. Krátce po vzniku samostatného státu byla v domě č. 160 zřízena česká mateřská školka, ke které později přibyla i školní třída. V roce 1920 se podařilo v obci zřídit českou menšinovou školu. Vyučovalo se v nevelké místnosti, kterou 26 žáků zcela přeplnilo. 19 českých dětí chodilo i nadále do německé školy.